GÜMRÜK TERİMLERİ

 

EXW
EX WORKS (.....named place)
İŞYERİNDE TESLİM (....... olarak belirtilen yerde)

EXW (İşyerinde teslim ) terimi, malların satıcı (ihracatçı) tarafından kendi işyeri, depo veya fabrika ya da taraflarca belirlenen her hangi bir yerde taşıma aracına yüklenmeden ve gümrük işlemleri yapılmadan alıcının ( ithalatçının) tasarrufuna bırakılmasını ifade eder. Satıcının yükümlülüğü malları alıcı için hazır hale getirmesiyle sona erdiğinden bu terim, satıcının asgari yükümlülüğünü temsil eder. Satıcı, malları alıcı tarafından sağlanan araca yükleme ve/veya çıkış gümrük işlemlerini yerine getirmek zorunda değildir. Malların satıcının deposu, fabrikası veya belirlenen yerden alınarak alıcının istediği yere götürülmesi ile ilgili tüm hasar ve masraflar alıcının sorumluluğundadır.

Diğer taraftan, taraflarca malların yüklemesinde sorumluluk ve masrafların satıcı tarafından üstlenilmesini istenirse, bu durumu satış sözleşmelerinde açıkça ifade ederek belirtilmelidir. Alıcı doğrudan veya dolaylı olarak ihracat gümrükleme işlemlerini gerçekleştirme olanağına sahip değilse, EXW terimi kullanılmamalıdır. Bu durumlarda, satıcının yükleme, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere yapmayı kabul etmesi koşuluyla FCA terimi kullanılmalıdır.

FCA
FREE CARRIER (.... named place)
TAŞIYICIYA MASRAFSIZ (....... olarak belirtilen yerde)

FCA (Taşıyıcıya masrafsız) terimi, satıcı tarafından malların ihracat için gümrüklenmiş olarak, belirtilen yerde, alıcının tayin etmiş olduğu taşıyıcıya teslim edilmesini ifade eder. Belirlenen teslim yerinin malların bu yerde yüklemesi ve/veya boşaltılması üzerinde etkisi olduğu hususuna dikkat edilmelidir. Teslim satıcının mahallinde gerçekleşirse, satıcı yüklemeden sorumludur. Teslim başka bir yerde gerçekleşmiş ise, satıcı malların boşaltılmasından sorumlu olamaz.

FCA terimi, çok vasıtalı taşıma şekli dahil, her türlü taşıma şekli için kullanılabilir. "Taşıyıcı" deyimi, bir taşıma sözleşmesinde, malların karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu, iç sular veya bu yolların bir arada kullanılarak taşınmasını veya bunun yerine getirilmesini sağlamayı yükümlülüğüne alan kişiyi ifade eder. Alıcı malların teslim alınması için taşıyıcı olmayan birisi dışında herhangi bir kişiyi görevlendirmiş ve yetkilendirmiş ise, satıcı malları bu kişiye teslim ederek teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

FAS
FREE ALONGSIDE SHIP (..... named port of shipment )
GEMİ DOĞRULTUSUNDA MASRAFSIZ (...... olarak belirtilen yerde)

FAS (Gemi doğrultusunda masrafsız) terimi, belirtilen yükleme limanında malların gemi doğrultusuna yerleştirildiğinde, satıcının malları teslim etmesi anlamına gelmektedir. Bu andan itibaren artık alıcının mallara ilişkin bütün masraf, hasar veya kaybolma riskleri alıcının üstlendiğini ifade eder. FAS terimi, satıcının ihracat gümrükleme işlemlerini tamamlama zorunluluğu getirir. Bu durum, ihracat gümrükleme işlemlerinin alıcı tarafından yerine getirilmesini öngören daha önceki Incoterms terimlerinin tam tersidir. Diğer taraftan, taraflar malların ihracat gümrükleme işlemlerinin alıcı tarafından yerine getirilmesini isterlerse, bu durumu satış sözleşmelerinde açıkça ifade etmelidirler. FAS terimi, yalnızca deniz veya iç su taşımacılıklarında kullanılır.

FOB
FREE ON BOARD (.... named port of shipment)
GEMİ GÜVERTESİNDE (.... olarak belirtilen yükleme limanında)

FOB (Gemide Masrafsız) terimi, belirtilen yükleme limanında malların gemi küpeştesini (ship's rail) aştıktan sonra satıcı tarafından malların teslim edildiği anlamına gelir. Bu durum, bu noktadan itibaren alıcının tüm masraf ve riskleri üstlenmesini gerektirir. FOB terimi, sadece deniz veya içsu taşımacılığında kullanılabilir. Taraflar, malların gemi küpeştesini aşarak teslim edilmeleri niyetinde değillerse, FCA terimi kullanılmalıdır. Örneğin Ro-Ro ve konteyner trafiğinde olduğu gibi malların gemi küpeştesini aşarak tesliminin herhangi pratik bir anlamı kalmamış ise, bu durumda FCA teriminin kullanılması daha uygun olacaktır.

CFR
COST AND FREIGHT (....named port of destination)
MAL BEDELİ VE NAVLUN ÖDENMİŞ (..... varış limanı belirtilmek suretiyle)

CFR ( Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş) terimi, satıcının mallar, yükleme limanında gemi küpeştesini geçmesiyle teslim ettiği anlamına gelir. Satıcı, malların belirtilen varış yerine kadar olan masraf ve navlun bedelini ödemelidir. Ancak malların teslim anından sonra meydana gelebilecek hasar ve risklerden alıcı sorumlu olacaktır. CFR terimi, satıcının malların ihracat gümrükleme işlemlerini tamamlamasını gerektirir. Bu terim deniz veya içsu taşımacılığında kullanılabilir. Taraflar, malların gemi küpeştesini aşarak teslim etmek niyetinde değillerse, CPT terimi kullanılmalıdır. Örneğin Ro-Ro ve konteyner trafiğinde olduğu gibi malların gemi küpeştesini aşarak tesliminin herhangi pratik bir anlamı kalmamış ise, bu durumda CPT teriminin kullanılması daha uygun olacaktır.

CIF
COST, INSURANCE AND FREIGHT ( ..... named port of destination)
MAL BEDELİ, SİGORTA VE NAVLUN ÖDENMİŞ (..... varış limanı olarak belirtilmek suretiyle)

CIF ( Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun) terimi, yükleme limanında malların gemi küpeştesini aşmasıyla satıcının malları teslim ettiği anlamına gelir. Satıcı, malların belirtilen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini ödemelidir. Ancak, malların teslim anından sonra meydana gelebilecek malların hasar ve riskler satıcıdan alıcıya geçer. Diğer taraftan CIF teriminde satıcı ayrıca malların varış yerine kadar nakliye sırasında oluşabilecek hasar ve risklere karşı malları sigorta ettirmelidir. Bu itibarla sigorta satıcı tarafından yaptırılır ve ödenir. CIF teriminde satıcının asgari teminat sağlayan bir sigorta sağlamak zorunda olduğu hususuna dikkat edilmelidir. Alıcı , daha geniş bir teminat ile riskleri aza indirmek isterse, bu konuda satıcı ile açık bir biçimde anlaşmalı veya kendisi ek sigorta yaptırmalıdır. CIF terimi, satıcının malların ihracat gümrükleme işlemlerini tamamlamasını gerektirir. Bu terim, sadece deniz veya içsu taşımacılığında kullanılmalıdır. Taraflar, malların gemi küpeştesini aşarak teslim edilmeleri niyetinde değillerse, CIP terimi kullanılmalıdır. Örneğin Ro-Ro ve konteyner trafiğinde olduğu gibi malların gemi küpeştesini aşarak tesliminin herhangi pratik bir anlamı kalmamış ise, bu durumda CIP teriminin kullanılması daha uygun olacaktır.

CPT
CARRIAGE PAID TO ( ..... named place of destination)
TAŞIMA ÖDENMİŞ OLARAK (..... varış yeri olarak belirtilmek suretiyle)

CPT(Taşıma ödenmiş olarak) terimi, satıcının malları bizzat kendisinin seçtiği bir taşıyıcıyateslim edeceğini, fakat satıcının, ek olarak, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi gereken taşıma masraflarıı ödemek zorunda olduğunu ifade eder. Böylece, alıcı, mallar bu şekilde teslim edildikten sonra da ortaya çıkabilecek riskleri ve diğer masrafları da üstlenmektedir.''Taşıyıcı'' terimi, bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde malların, demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu, içsular veya bu yolların bazılarının beraber kullanılmasıyla taşınması yükümlülüğünü üstüne alan veya bunu sağlama taahhüdünde bulunan herhangi bir kişiyi ifade eder. Eğer malların belirlenen verış mahalline ulaştırılması için ard arda taşıyıcılar kullanılıyorsa, malların ilk taşıyıcıya teslimiyle hasar geçmiş olur. CPT terimi, satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, her türlü taşıma için kullanılabilir.

CIP
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO ( ..... named place of destination)
TAŞIMA VE SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK (..... varış yeri olarak belirtilmek suretiyle)

CIP(Taşıma ve Sigorta ödenmiş olarak) terimi, satıcının malları bizzat kendisinin seçtiği bir taşıyıcıya teslim edeceğini, fakat satıcının ek olarak malların belirtilen satış noktasına getirilmesi için gereken taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder. Böylece alıcı, mallar bu şekilde teslim edildikten sonra ortaya çıkabilecek riskleri ve ek masrafları da üstlenmektedir. Ancak, CIP teriminde satıcı ayrıca alıcının yolculuk sırasında mallara ilişkin ziya ve hasar riskine karşılık bir sigorta temin etmelidir. Dolayısıyla, satıcı sigorta için sözleşme yapar ve sigorta primlerini öder. Alıcı, CIP teriminde satıcının sadece asgari teminat sağlayan bir sigorta temin etmek zorunda olduğuna dikkat etmeli ve daha geniş bir teminat ile korumak isterse, bu konuda satıcı ile mümkün olduğunca açık olarak anlaşmalı veya kendisi ek sigorta yaptırmalıdır. ''Taşıyıcı'' terimi, bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde çerçevesinde malların, demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu, içsular veya bu yolların bazılarının beraber kullanılmasıyla taşınması yükümlülüğünü üstüne alan veya bunu sağlama taahhüdünde bulunan herhangi bir kişiyi ifade eder. Eğer malların belirlenen verış mahalline ulaştırılması için ard arda taşıyıcılar kullanılıyorsa, malların ilk taşıyıcıya teslimiyle hasar geçmiş olur. CPT terimi, satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, her türlü taşıma için kullanılabilir.

DAF
DELIVERED AT FRONTIER (... named place)
SINIRDA TESLİM (.... olarak belirtilen yerde)

DAF ( Sınırda teslim ) terimi, malların teşıma aracından boşaltılmamış, ihracat için gümrüklenmiş fakat ithalat için gümrüklenmemiş olarak sınırda, ancak bitişik ülkenin sınırından önce olacak şekilde, belirlenen teslim yerinde veya noktasında alıcının tasarrufuna bırakılmasıyla satıcının teslim borcunu yerine getirdiğini ifade eder. '' Sınır '' terimi, ihracatın yapıldığı ülkenin sınırı dahil her türlü sınırı tanımlamak için kullanılabilir. Dolayısıyla, söz konusu ''sınırın'' , DAF terimi içinde bir yer veya nokta olarak kesinlikle her zaman ismen belirlenmesi zorunludur. Ancak, taraflar, satıcının gelen taşıma aracından msllsrın boşaltılmasından sorumlu olması ve satıcının boşaltmaya ilişkin hasar ve masrafları üstlenmesi niyetinde ise, bu durum satış sözleşmesine bu amaçla eklenecek açık bir ifade ile belirtilmelidir. DAF terimi, teslimin kara sınırında yapılması halinde her türlü taşıma şekli için kullanılabilir.Eğer teslim,, varış limanında, gemide veya rıhtımda(iskelede) gerçekleştirilecek ise, DES veya DEQ terimleri kullanılmalıdır.

DES
DELIVERED EX SHIP (...named port of destination)
GEMİDE TESLİM (..... .... varış limanı olarak belirtilmek suretiyle)

DES (Gemide teslim) terimi, ithalat için gümrüklenmemiş malların belirtilen varış limanında gemide alıcının tasarrufuna bırakılmasıyla birlikte satıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirdiğini ifade eder. Malların boşaltmadan önce belirtilen varış limanına getirilmesiyle ilgili tüm hasar ve masraf satıcı tarafından karşılanmalıdır. Taraflar, malların boşaltılmasına ilişkin hasar ve masrafları satıcının üstlenmesi arzusunda iseler, artık DEQ terimi kullanılmalıdır. DES terimi, sadece mallar deniz veya iç sular veya çok vasıtalı taşıma ile varış limanında gemide teslim edileceksse kullanılabilir.

DEQ
DELIVERED EX QUAY (...named port of destination)
RIHTIMDA TESLİM (..... .... varış limanı olarak belirtilmek suretiyle)

DEQ (Rıhtımda teslim) terimi, satıcının belirlenen varış limanındaki rıhtım(iskelede), ithalat için gerekli gümrükleme işlemleri yerine getirilmemiş olarak, alıcının tasarrufuna bırakmakla malları teslim ettiğini ifade eder. Satıcı, malların belirlenen varış limanına taşınması ve rıhtıma (iskeleye) boşaltılmasına ilişkin bütün hasar ve masrafları üstlenmektedir. DEQ terimi, malların ithalat için gümrüklenmesi ve bununla ilgili tüm işlemlerin, vergilerin, resim ve diğer harçların ödenmesi yükümlülüğünü alıcının üstlenmesini öngörür. Bu durum, ithalat için gerekligümrükleme işlemlerini satıcının yerine getirmesini öngören önceki ''Incoterms'' versiyonlarının aksidir. Ancak, taraflar, malların ithalinde ödenen masrafları kısmen veya tamamen satıcının yükümlülükleri arasına katmak isterlerse , bu durum satış sözleşmesine bu amaçla eklenecek açık bir ifade ile belirtilmelidir. DEQ terimi, sadece mallar denizyolu veya içsu veya çok vasıtalı taşıma ile varış limanında gemiden rıhtıma(iskeleye) boşaltılmakla teslim edilecekse kullanılabilir. Bununla beraber, taraflar, malların rıhtımdan limanın içinde veya dışında başka bir yere aktarılmasına ilişkin hasar ve masrafları satıcının yükümlülükleri arasına katmak isterlerse, DDU veya DDP terimleri kullanılmalıdır.

DDU
DELIVERED DUTY UNPAID(...named place of destination)
GÜMRÜK RESMİ ÖDENMEKSİZİN TESLİM (..... .... varış yeri olarak belirtilmek suretiyle)

DDU (Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim) terimi, satıcının ithalat için gümrüklemeden ve belirtilen varış yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan malları alıcıya teslim ettiğini ifade eder. Satıcı, varış ülkesinde ithalat için herhangi bir ''gümrük resmi'' (terim:gümrük işlemlerini gerçekleştirme sorumluluğu ve rizikosunu ve bu işlemlere ilişkin ödemeleri, gümrük resimlerini, vergilerini ve diğer harçlarını da kapsar) dışında, malların buraya taşınmasıyla ilgili bütün hasar ve masrafları yükümlenmelidir. Bu ''gümrük resmi'' ile malların ithalat için zamanında gümrüklenmemesinden kaynaklanan her türlü masraflar ve hasarlar alıcı tarafından karşılanmalıdır. Ancak, taraflar, satıcının gümrük işlemlerini tamamlaması ve bundan kaynaklanacak masraflar ve hasarlar ile malların ithali için bazı masrafları üstlenmesini arzu ediyorlar ise, bu durum satış sözleşmesine bu amaçla eklenecek açık bir ifade ile belirtilmelidir. DDU terimi, her türlü taşıma şekli ile kullanılabilir.

Ancak, teslim, varış limanında gemide veya rıhtımda (iskelede) gerçekleştirlecek ise, bu durumda DES veya DEQ kullanılmalıdır.

DDP
DELIVERED DUTY PAID(...named place of destination)
GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM (..... .... varış yeri olarak belirtilmek suretiyle)

DDP(Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim) terimi, satıcının ithalat için gümrüklenen ve belirtilen varış yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan malları alıcıya teslim ettiğini ifade ede. Satıcı, varış ülkesinde ithalat için herhangi bir ''gümrük resmi'' (terim:gümrük işlemlerini gerçekleştirme sorumluluğu ve rizikosunu ve bu işlemlere ilişkin ödemeleri, gümrük resimlerini, vergilerini ve diğer harçlarını da kapsar) dışında, malların buraya taşınmasıyla ilgili bütün hasar ve masrafları yükümlenmelidir. EXW terimi, satıcı için asgari yükümlülük ifade ederken, DDP terimi azami yükümlülüğü gösterir. DDp terimi, satıcının doğrudan veya dolaylı olarak ithal izni alamadığı hallerde kullanılmamalıdır. Ancak, taraflar, malların ithalinde ödenecek bazı masrafları (örneğin:Katma Değer Vergisi) satıcının yükümlülükleri dışında tutmayı isterlerse, bu durum satış sözleşmesine bu amaçla eklenecek açık bir ifade ile belirtilmelidir. Taraflar, alıcının ithalata ilşikin bütün hasar ve masraflara katlanmasını istiyorlarsa, DDU terimi kullanılmalıdır. DDP terimi, her türlü taşıma şekli için kullanılabilir. Ancak, teslim varış limanında, gemide veya rıhtımda(iskelede) gerçekleştirilecek ise DES veya DEQ terimleri kullanılmalıdır.